Vi är mer än konsulter

Vår kompetens

MyVi utvecklar ständigt sina kompetensområden och söker ständig utveckling inom nya verksamhetsområden med kundens behov i fokus. Vi ser alltid till att hålla oss i framkant och viktigt för oss är att ständigt utveckla våra egna kompetenser. I dagsläget levererar vi både resurskonsulter och funktionsåtaganden.

Kompetensområden

Vi vill ständigt utvecklas och söker ständigt nya områden genom att hålla oss i framkant. Vi är just nu verksamma inom verksamhetsområdena digital projekthantering (GIS, BIM- och datasamordning, vägdata, järnvägsdata, CAD och ritningshantering, indatastöd), besiktning, produktion och underhåll, infrastrukturförvaltning, projektering, projekt- och byggledning, teknik- och verksamhetsstöd):

Vi har under många år arbetat med hantering av information och vi levererar både enskilda resurskonsulter och team av konsulter för att lösa större funktionsåtaganden åt kunden. Vi delar upp området digital projekthantering i GIS, BIM- och datasamordning, Väg- och järnvägsdata samt CAD- och ritningshantering. 

 

GIS

På MyVi har vi en bred expertis inom analys och beredning och förädling av geografisk information. Behöver ni hjälp med kartframställning/visualisering och ajourhållning kan ni vända er till oss på MyVi.

 

BIM- och Datasamordning 

Vi har många erfarna konsulter inom området BIM* – och datasamordning, främst inom anläggningsbranschen men även från byggsektorn. Våra konsulter har gedigen kunskap inom dokumenthantering, datasamordning, BIM-samordning, kvalitetssäkring och uppföljning av arbetsrutiner och metoder, leveranskontroll samt leverans av dokument (texter, ritningar, kartor).

*BIM=Building Information Model

 

Vägdata

Vi har stor kompetens och erfarenhet av att arbeta med vägdata genom mångårig leverantör till Trafikverket för verksamhetsfrågor och att ajourhålla NVDB*. Ajourhållningen utförs i GIS-programvaror det ställs stora krav på att informationen håller en mycket hög kvalitet då det exempelvis kan påverka möjligheten till korrekt ruttplanering, att räddningstjänsten hittar fram till rätt adress, att angivna hastigheter stämmer överens mot beslutade föreskrifter för att nämna några användningsområden.

*NVDB=Nationella vägdatabasen

 

Järnvägsdata

Våra konsulter har många års erfarenhet av att arbeta med ajourhållning och hantering av Järnvägsdata. Vi har expertis inom bearbetning, lagring och tillhandahållande av järnvägsövergripande data som skall underlätta planering och projektering för projekt samt att leverera underlag för bästa möjliga beslut i kundens verksamhet.

 

CAD och ritningshantering

Våra konsulter har flera års erfarenhet av att arbeta med CAD* och ritningshantering. Vi är framstående inom bearbetning och lagring av data i CAD och har gedigen erfarenhet av traditionell ritningshantering av fysiska original. Vi har haft flera större uppdrag där vi för kunds räkning uppdaterat och lagrat 1000-tals CAD-filer enligt kundens gällande regelverk. I dessa uppdrag har även hantering av fysiska original där det saknas exempelvis CAD-filer ingått. Vi vet värdet av att informationen är rätt och lägger därför stor vikt vid noggrannhet och enhetligt arbetssätt.

*CAD=Computer Aided Design

 

Indatastöd

I vår värld är rollen som indatastöd en naturlig del av ett projekts cykel; från uppstart fram till dess att det överlämnas till förvaltning. Som indatastöd fungerar vi som spindeln i nätet mellan de olika indataleverantörerna – i rollen krävs att man är uppmärksam och lyhörd samt att man har en stor social kompetens för att kunna förmedla och se till att leveranserna uppfyller de krav och riktlinjer som finns.

Vi har flertalet erfarna konsulter som sysslar med olika typer av besiktning, entreprenadbesiktning för väg- och järnväg samt underhålls- och säkerhetsbesiktning vid järnvägen. Vi har ett stort kontaktnät inom branschen vilket gör att vi snabbt kan skapa en besiktningsorganisation för såväl mindre som för mer omfattande uppdrag. Vår specialitet är underhålls- och säkerhetsbesiktning längs järnvägen. 

Underhållsbesiktning

Vi har många konsulter med lång erfarenhet inom järnvägsbranschen och som har stor vana av underhållsbesiktning av järnvägsanläggningen. Våra konsulter arbetar löpande med besiktning längs järnvägen och vi har gjort ett flertal både stora och små Underhållsbesiktningsuppdrag åt Infrastrukturförvaltare. MyVi utför underhållsbesiktning för kunders räkning för att undersöka anläggningens status i alla dess delar, detta för att i ett tidigt skede förutse framtida behov av underhållsåtgärder. Vid besiktningen ska det aktuella tillståndet hos anläggningen/anläggningsdelen bedömas. Utifrån bedömningen tas sedan beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Vid en underhållsbesiktning ingår alla teknikslag (spår, el, kontaktledning och signal).

Säkerhetsbesiktning

Vi har många konsulter med lång erfarenhet inom järnvägsbranschen och som är certifierade för att genomföra säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggningen. Våra konsulter arbetar löpande med säkerhetsbesiktning längs järnvägen och vi har gjort ett flertal både stora och små besiktningsuppdrag åt Infrastrukturförvaltare.

Entreprenadbesiktning

MyVi har besiktningsmän med flerårig erfarenhet som utför entreprenadbesiktningar inom teknikområdena:

 • Allmän väg (mark, anläggning, beläggning)
 • El (järnväg)
 • Signal (järnväg)
 • Bana (järnväg)
 • Byggnadsverk (bro, konstbyggnad)
 • Allmän järnväg (mark och anläggning)

Vi har lång erfarenhet inom bemanning av underhålls- och investeringsprojekt inom järnväg. Vi tillhandahåller tekniker med lång erfarenhet av både nybyggnation, underhåll samt besiktningsentreprenader inom teknikgrenarna bana, el och signal (till exempel signaltekniker, huvudtillsyningsman, olycksplatsansvarig). Vår strävan är att till kunderna leverera kvalitetstänkande personal med teknisk kompetens för att kunna vara ett starkt varumärke på marknaden.

Vi är specialiserade på samtliga delar inom järnvägsområdet som har med infrastrukturen att göra. Det innebär att MyVi tillhandahåller kostnadseffektiva helhetslösningar och vänder sig till dig som hellre vill ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet än åt tidskrävande och krånglig byråkrati. Som kund kan du välja antingen en helhetslösning eller bland de enstaka tjänster som passar just dina behov. Vi hjälper till med allt från ansökan om nytt eller förnyat säkerhetstillstånd till att ta fram säkerhetsstyrningssystem och annan dokumentation och stöttning med den löpande förvatningen. Nedan kan ni läsa i korthet vad vi kan hjälpa er med inom infrastrukturförvaltning. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Säkerhetsstyrningssystem

För att kunna ansöka om säkerhetstillstånd (ansöks hos Transportstyrelsen) för att ha infrastrukturanläggningen öppen för trafik måste det finnas ett upprättat och uppdaterat säkerhetsstyrningssystem för anläggningen. Vi på MyVi är specialiserade på framtagande och uppdaterande av säkerhetsstyrningssystem. Ett säkerhetsstyrningssystem ska uppfylla kraven som ställs i EU 2018/762.

Säkerhetstillstånd

Alla infrastrukturförvaltare måste ha ett giltigt säkerhetstillstånd hos Transportstyrelsen. Vart femte år måste dessa tillstånd dessutom omprövas. Vi på MyVi kan åta oss ansvaret för att genomföra ansökan om nytt eller förnyat säkerhetstillstånd och ta fram den fullständiga dokumentation (säkerhetsstyrningssystem) som krävs för detta.

Förvalta infrastrukturen

Kortfattat hjälper vi er som infrastrukturförvaltare av sido- eller industrispår med att se till att ni gör det ni säker i ert säkerhetsstyrningssystem att ni ska göra. Det är att från att se till att den årliga säkerhets- och underhållsbesiktningen bokas och att eventuella brister åtgärdas på er infrastruktur till att hålla koll på förändringar i lagar och föreskrifter för att hålla ert säkerhetsstyrningssystem uppdaterat utifrån dessa. Vi kan fungera som en funktion för olycksberedskap, olycksutredning och se till att årlig säkerhetsrapport skickas till Transportstyrelsen. 

Järnvägsnätsbeskrivning

Infrastrukturförvaltare av sidospår måste ta fram och förvalta en JNB (järnvägsnätsbeskrivning). Vi hjälper till att upprätta och förvalta er JNB.

Trafikledning (TRI)

Vi på MyVi hjälper infrastrukturförvaltare att ta fram trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) som järnvägsföretag som trafikerar järnvägsnätet ska förhålla sig till.

Besiktning

Vi utför underhålls- säkerhets- och entreprenadbesiktningar av järnvägen. Mer information om vår besiktningsverksamhet finns här på hemsidan under verksamhetsområden/besiktning.

Kapacitetstilldelning

MyVi kan hjälpa till med att administrera tilldelning av kapacitet både enligt ordinarie tilldelningsprocess och ad hoc-ansökningar. Vi på MyVi kan även administrera samtliga trafikeringsavtal med järnvägsföretag som trafikerar infrastrukturen.

Hantera avgifter

Enligt järnvägslagen ska en infrastrukturförvaltare ta ut konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Vi på MyVi åtar oss att beräkna avgifter i enlighet med gällande lagstiftning, vi kan även administrera debitering av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen.

Tillhandahålla tjänster

Om ni som infrastrukturförvaltare har tjänster som tillhandahålls åt järnvägsföretag kan vi på MyVi hjälpa till med villkoren för dessa tjänster så att ni lever upp till kraven som järnvägsföretagen ställer.

Vi har konsulter med flerårig kompetens inom projektering inom teknikområdena Bana, Mark och El (låg- och högspänning). Vi tar oss an allt från mindre till större projekteringsuppdrag.

Projektering bana och mark

Vi har erfarna konsulter inom projektering av bana och mark. Inom projektering ingår bland annat:

 • teknisk spårutredning
 • projektera bygghandlingar
 • ta fram förvaltningsdata
 • projektera spår – ta fram spårlinje

Är ert projekt i behov av skickliga projektörer inom området bana och/eller mark, hör av er till oss.

Projektering el

Vi har erfarna konsulter inom projektering av el, såväl lågspänning som högspänning. Är ditt projekt i behov av duktiga projektörer så tveka inte att kontakta oss.

Vi är verksamma inom projekt- och byggledning med erfarna konsulter inom anläggningsområdet med huvudsaklig inriktning på väg och järnväg. Våra konsulter verkar både inom nybyggnation och underhåll och har gedigen sakkunskap och teknisk kompetens både som generalister och inom specifika teknikområden. De flesta av våra konsulter har verkat inom både entreprenad- och beställarverksamhet vilket bland annat bidrar till god förmåga att skapa ett gott samarbete med beställare och utförare. Våra konsulter strävar alltid efter att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder vilket inom detta område bland annat betyder anläggningar med rätt kvalitet, klara i tid och till ett bra pris.

Vi har konsulter med stor erfarenhet av arbete med olika verksamheters påverkan av förändringar i omvärlden och utveckling av organisationers förmåga att klara av dessa utmaningar. Vi försöker bidra till att kunden med en så liten insats och så snabbt som möjligt kan maximera utfallet efter den kvalitet som kunden satt som mål. Vi försöker uppnå detta genom att arbeta mot tydliga mål i verksamheten och att de personella resurserna används på bästa sätt i smarta arbetsprocesser.

Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system.

Expertstöd

Vi kan erbjuda våra kunder experter inom området verksamhetsutveckling, i synnerhet inom verksamheter med fokus på underhållsfrågor avseende väg och järnväg, samt informationshantering. Våra experter sätter sig snabbt in i verksamheten och hjälper till med att bland annat göra analyser, ta fram mål och smarta arbetssätt. Vi kan verka som bollplank/rådgivare, leda workshops och hjälpa till att genomföra olika typer av förändringsarbete.

Projektledning

Vi kan erbjuda våra kunder experter inom området verksamhetsutveckling i synnerhet inom verksamheter med fokus på underhållsfrågor avseende väg och järnväg men även inom informationshantering. Våra experter sätter sig snabbt in i verksamheten och hjälper till med att bland annat göra analyser, ta fram mål och smarta arbetssätt.

Teknikstöd

Vi kan erbjuda våra kunder ett brett teknikstöd inom väg- och järnvägssektorn. Våra erfarna konsulter kan bidra vid planering och projektering av ny anläggning, men vår stora styrka ligger inom drift- och underhåll, tillståndsbedömning och åtgärdsförslag som bidrar till ökad livslängd för anläggningen. Vi är expertanvändare av underhållssystem och kan leda arbetet vid utveckling av befintliga eller nya system.

Kundcase

Vi är inte bättre än vår senaste leverans och vi strävar alltid efter att leverera bestående resultat som överträffar våra kunders förväntan. Vi tror på ett korslärande mellan olika branscher och företag. Vi fokuserar på att leverera konkreta lösningar och våra återkommande kunder är beviset på vår förmåga att leverera kvalitet som består.

 • Kategori

Långsiktiga samarbeten

Vi har samarbeten och ramavtal med många myndigheter och privata företag inom exempelvis transport och entreprenad. MyVi har fler egna ramavtal än liknande konsultbolag i Sverige. Detta beror främst på MyVis långsiktighet i kundsamarbetet och de fina leveranserna företagets konsulter gör. För att erbjuda våra kunder bästa tänkbara kompetens så samarbetar vi gärna med andra konsultbolag både i leveranser och/eller för att få ramavtal. MyVi har idag egna ramavtal med:

 • Trafikverket
 • Strukton Rail
 • Infranord
 • NRC Group

Via samarbeten med andra konsultbolag har vi bland annat ramavtal med:

 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad

MyVis kunder är bland andra (förutom de vi har ramavtal med):

 • COWI
 • Köpings kommun
 • Mälarhamnar AB
 • SL
 • ÅF
Berg med gröna ängar