Utredningar inom enskild väghållning

Kundens utmaning

Trafikverket har, efter att ha genomfört ett arbete kring ”Enskilda vägar i framtiden”, ett antal frågor som de behöver ta upp och vidareutveckla. De främsta utmaningarna för kunden är att få fram ett nytt regelverk som skapar bättre förutsättningar för den enskilde väghållaren och en förenklad beräkningsmodell som underlättar för beräkning av bidrag. Konsekvensbedömning av framtaget regelförslag och handledning för hantering av reglerna behöver utföras dessutom behöver arbetet med IT-stöd inom området slutföras.

Projektet och MyVis bidrag

I uppdraget ingår att genomföra utredningar inom verksamhetsområde enskild väghållning. Det innefattar bland annat att delta i arbete med att ta fram ett nytt it-stöd för bidragsgivning för enskild väghållning. Vi ska även ta fram konsekvenser av föreslagen föreskrift vad beträffar påverkan på bidragsrätt till enskilda väghållare. Vi analyserar även föreslagen förskrift för att se om behov av eventuella justeringar finns. Därefter lämnas förslag på om cykelvägar kan vara en ny bidragskategori samt påbörja arbetet med att ta fram förslag på handbok för bidragsgivning till enskild väghållning. Förslag på punkter att utveckla finns i föreslagen föreskrift.